top of page
Calisthenics Center .png

New day, new you

  • Instagram | Calisthenics Center Doetinchem
  • Facebook | Calisthenics Center Doetinchem

Maak hier je afspraak!

Kom je

algemene voorwaarden

common sense

Calisthenics Center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. 
Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Calisthenics Center, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 
Calisthenics Center  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. 
De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 
Tevens zal de deelnemer  Calisthenics Center  vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

Calisthenics Center  behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Calisthenics Center  behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. 
Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of - activiteiten, die aangeboden worden door Calisthenics Center, vindt geen restitutie van de contributie plaats. 
Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Calisthenics Center gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

bottom of page